Category: Kembangan

Bai Nian Niang Dou Fu 百年酿豆腐, Chai Chee: Singapore Hawker Stall May Expand to China

Bai Nian Yong Tau Foo may be the best you will eat.

Advertisements