Category: Bishan

Shi Xiang Ge 食香阁, Bishan Bus Interchange: Shan Xi La Mian and Dao Xiao Mian 刀削面 with Long Queue

Shi Xiang Ge 食香阁 at Bishan Bus Interchange serves la mian and shaved noodles and it has gained quite a following.